Drunvalo Melchizedek presents The School of Remembering®

Nina Panfilova

Certified Teacher approved by Drunvalo Melchizedek


Nina Panfilova

Contact:

+79266560797


1 ratings:

?ан?илова Нина ?асил?евна ?? ??ководи?ел? ?ен??а «Цве?ок ?изни» с 2009 г.

?о п?и?ода в Цве?ок ?изни занималас? ?азли?н?ми п?ак?иками д??овного ?азви?ия и ли?нос?ного ?ос?а.

? ?е?ение вос?ми ле?, когда на?и двое де?ей б?ли е?е совсем мален?кими, моя сем?я полнос??? жила по сис?еме ?о??и?ия ?ванова. Э?о помогло мне сдела?? пе?в?й се??езн?й ?аг к жизни в единс?ве с п?и?одой, по??вс?вова?? связ? с землей и соединение со с?и?иями.
?о?ом б?ла ?кола космоэне?ге?ики, биоэне?ге?ика, Рейки? ? однажд? на? ??и?ел?-космоэне?ге? посове?овал п?о?и?а?? книг? ???нвало ?ел??иседека «??евняя Тайна Цве?ка ?изни».

? 2002 год? м? п?о?ли базов?й семина? Цве?ка ?изни ? пе?вого ?оссийского ?асили?а?о?а и ??ководи?еля ?ен??а «Цве?ок ?изни» ??ин? ?ладими?овн? С??окской. ?ско?е после э?ого м? вмес?е с м?жем пое?али в ?гипе? в поездк? по Сак?ал?н?м ?ес?ам ?и?а под ??ководс?вом Тома де ?ин?е?, одного из ближай?и? ??еников ???нвало ?ел??иседека. ?гипе? п?оизвел на меня неизгладимое впе?а?ления - б?ло ??вс?во, ??о я п?ие?ала ?????.

?е?н?в?ис? из поездки и п?идя в Цен??, я сове??енно неожиданно пол??ила п?игла?ение о? ??ин? ?ладими?овн? п?ид?и ?або?а?? в ?ен?? «Цве?ок ?изни». ? до си? по? я благода?? свои? Ангелов, самого Тво??а за с?ол? ?ед??й пода?ок. Э?о соб??ие полнос??? изменило мо? жизн?, меня сам? - и вне?не, и вн???енне.

Я п?о?ла все семина?? Тома де ?ин?е?а, ко?о??е помогли ?азоб?а??ся во многи? аспек?а? моей жизни, на??или меня сл??а?? свое ?ело. ??о?ла все Ак?ива?ии ?Н? ? Робе??а ?же?а?да и ?ел?ки Роксанди?, а ?аже семина?? и ??енинги многи? в?да??и?ся ??и?елей: Алан? Ха??сонг, ?лоде? ?ел??иседек, ?а??ин Шейнбе?г, ?одва?а Шелд??ба, ?джасвин и ??ис, и д??ги?.

? 2004 год? Ангел? сделали мне е?е один ?ед??й пода?ок: я вс??е?илас? с ?диви?ел?ной жен?иной - У?с?лой ???ганг. У?с?ла посвя?ила себя из??ени? пос??оения мандал на основе ?яда Фибона??и и Цве?ка ?изни. Я пог??зилас? в из??ение и п?именение э?и? воис?ин? ?ели?ел?н?? мандал, сос?авляя и? для себя на л?б?е си??а?ия.

??о??вс?вовав сил? мандал на своем оп??е, в 2006 год? я п?о?ла об??ение ? У?с?л? и сама с?ала п?оводи?? семина??, об??ая д??ги? п?именени? мандал в л?бой облас?и жизни. ? авг?с?е э?ого 2012 года я в о?е?едной ?аз с?ездила к У?с?ле и п?о?ла ?гл?бленн?й к??с из??ения мандал. ?ог? с ?ве?еннос??? сказа??, ??о на??ив?ис? испол?зова?? э?о? инс???мен?, в? не пе?ес?ане?е ?дивля??ся п?ос?о?е и? п?именения и пол??аем?м ?ез?л??а?ам. ?андал? п?о?но во?ли в мо? жизн?, с?али ве?н?ми помо?никами и д??з?ями.

?озглавив Цен?? «Цве?ок ?изни» в ?оскве в 2009 год?, я явля?с? о?ганиза?о?ом и вед??ей много?исленн?? поездок по Сак?ал?н?м мес?ам ми?а: ?гипе?, ??е?ия, ?ексика и д?. ? 2012 год? ос??ес?вилас? моя давняя ме??а - я посе?ила ?е?? и ?оливи?, поб?вала на го?е ?а??пик?? и озе?е Ти?икака, по??вс?вовав на себе мо?н?? эне?ги? с??еми?ел?но обновля??егося ми?а.

?на?и?ел?ное мес?о в моей жизни занимае? ???нвало ?ел??иседек. ? 2005 год? я п?о?ла его пе?в?й семина? «?иви в Се?д?е» в ?е?мании, в 2009 год? - в ??е?ии.

? и?ле 2011года мне пос?ас?ливилос? п?ой?и об??ение в Седоне (США) на новом семина?е ???нвало ?ел??иседека - «??об?ждая Сия??ее Се?д?е». Я пол??ила благословение ?ас?е?а и се??и?ика? на п?аво п?оведения э?ого семина?а.

Семина? ???нвало «??об?ждая Сия??ее Се?д?е» - один из сам?? важн?? и гл?боки? ма?е?иалов в ми?е на данн?й момен? по подго?овке плане?? ?емля и каждого из нас к ?ем пе?еменам, ко?о??е ?же п?оис?одя?, все более наби?ая ?емп. Э?о послание надежд? и возможнос?и для ?е?, к?о ?о?е? исп??а?? новое понимание жизни ?? понимание, ко?о?ое иде? о? се?д?а.

Я благода?на ?ог?, всем моим ??и?елям, себе и всем, к?о вс??е?ае?ся на п??и, помогая мне ?ас?и и ?азвива??ся. ? я с?ас?лива подели??ся своим оп??ом и знаниями с кажд?м, к?о го?ов нес?и Радос??, Све? и ??бов? л?дям и на?ей п?ек?асной плане?е ?емля.

С л?бов?? и благода?нос???,
Нина ?ан?илова ?ел. +7(926) 656-07-97
e-mail: [email protected]
[email protected]

Professional Website
www.flowerofliferussia.com

No events to show

Veronika Sidorova at Dec 01, 2014

That was absolutely amazing seminar I`ve ever participated. All knowledge was so unique and interesting. The teacher was real angel. Very kind, openhearted and wise. I will definitely recommend this workshop and this teacher to all my friends. I have only one negative filling about it - this registration. I don't need certificate and I don't want to be a member of School of Remembering, but people have no possibilities to participate without paying 15 dollars for nothing. I love Drunvalo and his wonderful work but I don't want to be part of the School of Remembering.