Drunvalo Melchizedek presents The School of Remembering®

Laszlo Zoltan Nagy

Certified Teacher approved by Drunvalo Melchizedek


Laszlo Zoltan Nagy

Contact:

+36-30-3483-999


33 ratings:

My name is Laszlo Zoltan Nagy and in 1964 I chose Hungary as my birthplace to start this adventurous life's journey.
In 1990 I took a leap of faith and with 2 suitcases I went to New York City to see what that world had to offer. I did not know that stepping into the unknown was the starting point for my inner being's journey. After being an illegal alien for two years my paradigm turned upside down when I won the green card lottery out of 19 million applicants. With this legal status I relaxed into my new adventure in America which led me to a passion for healthy living and a new level of spiritual awareness.

Nagy László Zoltánként életem kalandos utazásához, a lelki megtapasztalás lehet?ségeként, születésemkor, 1964-ben, Magyarországot választottam.
1990-ben azonban nagyobb kitér?t tettem a világban. Egy hirtelen elhatározással, két b?rönddel, nagy adag várakozással és hatalmas hittel indultam el New Yorkba, egy számomra új világ felfedezésére. Nem sejtettem, hogy ez egy hosszan tartó bels? utazás kezdete is lesz egyben. Két éven át illegális bevándorlóként éltem, amikor 19 millió kérelmez? közül zöldkártyát nyertem a lottósorsoláson. Ezzel a váratlan eseménnyel új fordulatot vett az életem, amely elvezetett az egészséges életmód iránti érdekl?déshez, és egy új, spirituális tudatossághoz.

HIPPOCRATES HEALTH INSTITUTE
In 1994 I discovered the Living Food Movement and in 1999 I graduated from the Hippocrates Health Institute as a Living Food Health Educator, which continues to be a great passion of mine, which I like to share with anyone interested.

HIPPOKRAT?SZ EG?SZS?GV?DŐ INT?ZET
1994-ben felfedeztem az ?l? ?tel Mozgalmat, és 1999-ben sikeresen diplomáztam a Hippokratész Egészségvéd? Intézetben, mint az els? magyar életmód tanácsadó. Ez az életmód azóta is meghatározó alapja mindennapjaimnak, és örömmel ismertetem meg minden hozzám forduló érdekl?d?vel. Err?l a témáról b?vebben is olvashatsz hamarosan elkészül? weboldalamon: www.elo-etelek.hu.

FLOWER OF LIFE
In 1997 I was drawn to a Flower of Life workshop and a few months later I met Drunvalo Melchizedek at an Earth-Sky workshop. The transformative effect of these workshops awakened within me the desire to offer my native Sisters and Brothers the same heart opening journey to remember Who We Are.

?LET VIRÁGA
1997-ben részt vettem egy ?let virága tanfolyamon, majd néhány hónappal kés?bb találkoztam Drunvalo Melchizedekkel az ?g-Föld című ötnapos elvonuláson. Ezek a rendkívül er?s, átalakító hatású tapasztalatok ösztönöztek arra, hogy saját testvéreimnek is felkínáljam a lehet?séget, hogy elindulhassanak a szív megnyitásához vezet? úton, és együtt emlékezzünk arra, kik is vagyunk.

MANDALA-VEDA PUBLISHING
In the very same year I formed a publishing company with a few partners in Hungary and the Ancient Secret of the Flower of Life was our debut publication. In 2000 I became a FOL facilitator and by 2001 I had scheduled workshops in Budapest. Instead, however, as a result of a choice of mine, I was compelled to spend 4 and a half years in jail in Australia, where I had the amazing opportunity to further discover Who I Am on this never ending journey called: Life.

MANDALA-V?DA KIAD?
E bels? késztetést?l indíttatva, 1999-ben lelki társaimmal együtt létrehoztuk a Mandala-Véda Kiadót Magyarországon. Drunvalo Melchizedek könyvével, ??Az élet virágának ?si titka? című kötettel indítottuk kiadónk munkáját. Közben 2000-ben ?let virága facilitátorrá avattak, és az azt követ? évben már tanfolyamokat is szerveztem Budapesten. Az ígéretes kezdés ellenére, egy döntésem következményeként, arra kényszerültem, hogy négy és fél évet töltsek Ausztrália börtöneiben. Itt csodálatos lehet?séget kaptam arra, hogy mélyebben felismerjem, ki vagyok, azon a véget nem ér? utazáson, amit úgy hívnak: ?let.

BIKRAM YOGA
During this time, I also became a disciplined Bikram Yoga student, which gave me a new understanding of acceptance and patience with myself and others. I practiced regularly from 2003 and this led me to take part at a Bikram Yoga Teacher Training course in the States in the spring of 2009.Finally I fulfilled my long-lasting desire to become a certified Bikram Yoga Teacher. I am currently teaching at the www.bikramclub.hu studio in Budapest.

BIKRAM J?GA
Ezalatt fegyelmezett Bikram jóga tanítvánnyá váltam, mely segített megérteni, mennyire fontos az önmagam és mások iránti türelem és elfogadás. Oly mélyen megérintett a jógának ez az irányzata, hogy 2009 tavaszán részt vettem a 9 hetes Bikram jógaoktatói tréningen. Sikeresen levizsgáztam és a Bikram Jógaközpontban (www.bikramclub.hu) örömmel osztom meg tapasztalataimat és ismereteimet azokkal, akik részt vesznek az órákon. B?vebb információ: www.bikramclub.hu

VISITING TEACHERS, SPIRITUAL GATHERINGS
During the years which I spent abroad I had the opportunity to participate in many workshops and I was able to meet with many well known authors such as Drunvalo Melchizedek, Tom Kenyon, Lee Carroll, Brian Clement, Esther and Jerry Hicks and many more. With their assistance I had profound life changing experiences many of which I would like to share with my native Sisters and Brothers as well as those from abroad.
First in line was Tom Kenyon's magnificent Hathor event in 2007, where more than 800 people experienced the healing effect of Tom's amazing voice.
In 2008 Drunvalo Melchizedek led a memorable 5-day long 'Earth-Sky-Heart' retreat in Dobogókó, Hungary where out of 120 participants more than 30 Sisters and Brothers came from abroad.
In April of 2010 I had the opportunity to attend Drunvalo's brand new 5-day workshop ??Living in the Heart' in Sedona, which further strengthened my faith in his authenticity.

In the summer of 2000 I attended Lee Carroll's Kryon channelling in Del Mar, California. This live Kryon channel was such a significant experience, that I invited Lee Carroll to Budapest, Hungary in 2009. Over 600 people experienced first hand the clarity and authenticity of the original Kryon's messages. He came back in 2011 and almost 700 people attended his gathering! His guest was also Pepper Lewis, who is the most authentic person who delivers Gaia messages. More info on this and Kryon 2014 visit in Budapest www.firstkryon.hu

K?LF?LDI ELŐAD?K, RENDEZV?NYEK
A külföldön töltött évek alatt lehet?ségem volt megannyi tanfolyamon, spirituális rendezvényen és összejövetelen részt venni. Találkozhattam olyan, mára már Magyarországon is népszerűvé vált tanítókkal mint Drunvalo Melchizedek, Tom Kenyon, Lee Carroll, Brian Clement, Esther és Jerry Hicks és sokan mások. Az általuk megélt csodálatos élmények megtapasztalását szeretném továbbra is lehet?vé tenni magyar testvéreim számára.
Meghívásomra Tom Kenyon két alkalommal is tartott el?adást Budapesten. 2007. 11. 11-i rendezvényén nagyszabású Hathor interdimenzionális találkozóra került sor. A következ? el?adását 2008-ban partnerével, Judi Sionnal együtt tartotta. Ezt az egynapos májusi rendezvényt a 2008. év kiemelked? spirituális eseményévé emelte Mária Magdolna és Jézus er?teljes energiája.
Az el?adók sorát Drunvalo Melchizedek folytatta: 2008-ban Dobogók?n tartott 5 napos emlékezetes ?g-Föld-Szív elvonulásával. Id?közben 2010 áprilisában lehet?ségem volt részt venni Drunvalo új, ötnapos tanfolyamán Sedonaban (?let a Szívben), amely még mélyebben meger?sített Drunvalo és tanításainak hitelességében.

Lee Carroll Kryon-közvetítésén a 2000. év nyarán vettem részt a kaliforniai Del Marban. Megtisztel? volt számomra, hogy személyesen adhattam át neki az els? magyar Kryon, és Az indigó gyerekek című köteteket.
Az él? Kryon-közvetítés számomra oly magával ragadó élmény volt, hogy meghívásomra Lee Carroll 2009-ben Magyarországra is elhozta több mint 600 embernek a Kryon-üzenetek eredetiségét és tisztaságát. 2011-ben pedig ismét tiszteletét tette hazánkban. Több mint 700-an voltunk jelen, ahol többek között Pepper Lewis is részt vett, aki Gaia legautentikusabb közvetít?je. B?vebb információ a 2014-es rendezvényr?l; www.firstkryon.hu

SHAMANIC INITITATION
In 2006 to counterbalance the experience of the time spent in prison I took part at shamanic rituals in Brazil on several occasions. On Ayahuasca healing rituals I worked beside a Colombian shaman and was in charge of looking after all of the needs of groups of 15-20 people. At those times his tribal philosophy of life proved to be the best remedy for me to be able to find my place again in this society. In those days I didn??t know how beneficial the initiations and his lectures -mainly about the correlation between the pineal gland and our spiritual development- would later be on my course of life.

SÁMÁNI BEAVATÁS
2006-ban a börtönben töltött id?szak tapasztalatainak ellensúlyozásaként sámáni rituálékon vettem részt több alkalommal Brazíliában. Az Ayahuasca gyógyító szertartásokon 15-20 f?s csoportok megbízott mindenese voltam egy kolumbiai sámán mellett. Az Ő törzsi világnézete bizonyult számomra a legjobb gyógyírnek azokban az id?kben, hogy újra megtaláljam a helyem ebben a társadalomban. Ekkor még nem gondoltam, hogy az Ő általa tartott el?adásoknak és beavatásoknak, amelyeket f?leg a tobozmirigy és lelki fejl?désünk összefüggésér?l tartott, milyen nagy hasznát veszem további életutamon.

ABRAHAM'S TEACHINGS
I have been listening to Abraham's teachings on CD since 1998, which lead me to the Law of Allowing workshop in Los Angeles in 2008. In March of 2010 I attended with 700 international seekers the famous Abraham Well-Being Cruise sailing to the Caribbean and in July of that year the Alaska Well Being Cruise with a very profound fine tuning around the Law of Attraction.

ABRAHAM TANÍTÁSA
1998 óta rendszeresen hallgatom Abraham tanításait CD formátumban, amely elvezetett oda, hogy 2008 nyarán Los Angeles-ben részt vettem az Esther Hicks által közvetített ??Elfogadás művészete? című Abraham-tanfolyamon. 2010 márciusában több mint 700, a világ minden tájáról érkez? emberrel együtt részese lehettem a szintén Hicksék által szervezett ??Jólét hajóútaknak" a Karib-szigeteken és júlisban Alaszkában. Ezek az élmények tovább finomították bennem azt, hogyan alkalmazzam még hatékonyabban a Vonzás törvényét.

AWAKENING THE ILLUMINATED HEART WORKSHOP
I have held 134 Flower of Life Workshops in Budapest, Hungary, Romania, Slovakia, Bulgaria and the Czech Republic. In 2011 Drunvalo founded ??The School of Remembering?? with the single purpose to teach new facilitators who are entitled to teach anywhere ??The Awakening the Illuminated Heart?? Drunvalo??s new workshop in the world. In 2011 I completed this intensive training and in 2012 I received the qualification to teach. I am deeply honored that I may share this information with my Sisters and Brothers of the planet, which is the summoning essence of Drunvalo??s spiritual knowledge.

Today as a member of this school I invite you to join me on the joyous sacred journey to remember the eternal truth, that in our hearts, WE ARE ONE.

A "MEGVILÁGOSOD? SZÍV" TANFOLYAM
2006 óta összesen 134 ???let virága? tanfolyamot vezettem itthon, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában és a Cseh Köztársaságban.
2011-ben azonban új iskolát alapított ??Az Emlékezés Iskolája? néven, ahol csaknem 100 új facilitátort képzett ki, akik hozzáférhet?vé teszik az új információkat a világ számára. A tanfolyam hivatalos neve ??A Megvilágosodó Szív ?bredése? (Awakening the Illuminated Heart). 2011 júliusában sikeresen elvégeztem ezt az intenzív tréninget, és 2012-ben megkaptam a kvalifikációmat a tanításra.
http://drunvalo.net/teachers/teachers_display.php?teacher_id=136
Mély megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom a tanfolyam információit magyar testvéreimmel, amely Drunvalo spirituális tudásának összegzése és esszenciája.

Ma, mint ennek az iskolának hivatalosan elismert tanfolyamvezet?je meghívlak, hogy tarts velem azon az örömteli szakrális úton, mely elvezet a szívünkben él? örök igazságra való emlékezéshez, hogy felismerjük: MINDANNYIAN EGYEK VAGYUNK!
Namaste


www.floweroflife.hu
www.floareavietii.ro
www.kvetzivota.sk
www.rozazivljenja.si
www.cvetenajivota.bg

Professional Website
www.eletviraga.hu

No events to show

Elvis Suljakovic at Feb 23, 2015

Laszlo i thank you for my remembering,it was beautiful.

Marko Domitrek at Feb 18, 2015

the most beautiful experience of my life, so strong energy, full of love and acceptance, I have to repeat at least once more, thanks

Istvan Krasnyanszki at Jan 29, 2015

Laszló has fantastic personality and make a very enjoyable workshop in a true spiritual environment. Thanks

KLARA FUZER at Jan 06, 2015

This course was a great step on my way to awekening. Thank you!

MARTA FUZER at Dec 18, 2014

László is very devoted, enthusiastic and straigt person an teacher.He gives a fantastic place and circumstances to the course. I just thank him for his work, life an heart!

Kristina Bradaric at Dec 22, 2013

It was the most beatiful 4 days in Zagreb, The experiance was amazing! I was happy and laughing most of the time, I played and truly felt like a child. There are really no words to describe you what took place there.All I can say is that inner peace and bilss was my companion, felt safe and didn't want to go back to reality I came from, because the home I was searching for I found there. I felt equal with the rest of the group, in the right place with the peaple who can relate to me and vice versa. Thank You Drunvalo, thank You Laszlo from the center of my HEART! Many thanks and blessings, Namaste, Kristina

Barbara Sr?en at Dec 18, 2013

Lazslo was very good

Elvis Suljakovic at Oct 31, 2013

I 'm speechless, it was unbelievable, I pray that all of us,whole world in the future,have that school

Magdolna Szita at Aug 28, 2013

This workshop is changed my life very positive. On the 3rd day, when I see into my daughter’s eyes (Viola Szita), I saw through on them and I saw the Universe and everything how connect with each other. On the healing day I had strong impacts, and I was really healed and then I can easy go to the secret and the tiny space. After this workshop I became vegetarian and I get a new style of living and lows of life.

Viola Szita at Aug 28, 2013

This was my best 4 days ever! On the 3rd day, when I see into my mother's eyes, I saw through on them and I saw the Universe and everything how connect with each other. Then I understand: here is nothing just light and love. I believe, that was the moment, when my heart connects with my brain. Than the world was changed. There are no enemies here now, just friends.Im vegan now and my life is getting better and better. Thank you Drunvalo, and everybody. :)

LOAD MORE COMMENTS