Drunvalo Melchizedek presents The School of Remembering®

Iwona Sicińska

Certified Teacher approved by Drunvalo Melchizedek


Iwona Sicińska

Contact:

+48604909722

www.iwonasicinska.pl

27 ratings:

Witaj ?wietlista Duszo!

To wspaniale, że twoje serce przyprowadzi?o ci? do Szko?y Przypomnienia Drunvalo Melchizedeka!

Odk?d znalaz?am t? wiedz? wiem, że jest to najważniejsze odkrycie jakiego kiedykolwiek dokona?am. Życie w Jedno?ci ?wi?tej Przestrzeni Serca jest tak wspania?e i inne od życia w podzielonym ?wiecie umys?u, że kiedy raz to poczujesz nigdy nie b?dziesz chcia? ży? starym sposobem. Przez ponad 13 tysi?cy lat wiedza ta by?a zapomniana i wida? dok?adnie do czego doprowadzi?o to ?wiat, w którym obecnie żyjemy. Wszystkie czuj?ce istoty wiedz?, że już najwyższy czas na zmian?. Teraz jest to możliwe również dla ciebie.

Moja ambitna Dusza przysz?a na ten ?wiat aby zmierzy? si? z wyobrażeniem Ego na temat tego, kim wydaje mi si?, że jestem. W wieku 10-ciu lat wiedzia?am już doskonale, że nie b?d? ży? tak jak moi rodzice biegaj?cy codziennie do pracy, uwi?zieni w kieracie tak zwanej "rzeczywisto?ci". Zda?am sobie spraw? z tego, że nie na tym to wszystko polega i rozpocz??am duchowe poszukiwania sensu mojego obecnego wcielenia. Ciekawo?? zawiod?a mnie na studia medyczne, gdzie dowiedzia?am si? jak zbudowane jest cia?o fizyczne cz?owieka. Po otrzymaniu dyplomu lekarza na AM w Łodzi porzuci?am ten zawód na rzecz dalszych poszukiwa?. Zg??bia?am ludzk? psychik? na warsztatach psychoterapeutycznych metod? Psychologii Zorientowanej na Proces, ale i to wydawa?o mi si? zbyt ma?o. ?cieżka wiod?a bowiem do wiedzy duchowej przez Hun?, astrologi?, jog?, Reiki, szko?? psychotroniczn? i rozliczne kursy do medytacji i zg??biania swojej prawdziwej natury. Wraz z odkrywaniem kolejnych poziomów mojego istnienia dowiedzia?am si? jak funkcjonuj? poszczególne plany: fizycznym, psychiczny, mentalny i duchowy.

Od 16-tu lat propaguj? wiedz? duchow? poprzez audycje w radiu i TV, prowadz? warsztaty rozwoju osobistego w tym Akademi? Rozwoju Duchowego, warsztaty Huny oraz zajmuj? si? prac? z energi?.
Pod?żaj?c za g?osem serca wzi??am udzia? w warsztatach "Przebudzenie O?wieconego Serca". Uznaj?c t? wiedz? za najwyższ? dost?pn? w obecnej chwili na tej planecie sta?am si? jej nauczycielem, aby móc przekazywa? j? dalej.

Teraz mam zaszczyt zaprezentowa? t? wspania??, starożytn? wiedz?, która jest ukoronowaniem pracy ca?ego życia Drunvalo Melchizedeka.

Warsztat obejmuje ca?o?? studiów Drunvalo nad życiem w ?wi?tej przestrzeni serca, wspó?prac? z Wyższym Ja, polem Mer-Ka-Ba i sposobem kreacji nowej rzeczywisto?ci z miejsca naj?wi?tszego ze ?wi?tych.

Warsztaty ??Przebudzenie O?wieconego Serca? maj? na celu skontaktowanie ci? z naj?wi?tsz? cz??ci? ciebie samego ?? ?wi?t? Przestrzeni? Serca. Ta przestrze? by?a opisywana w hinduskich Wedach jako miejsce, w którym wszystko, co zosta?o stworzone bierze swój pocz?tek z boskiego dźwi?ku OM. Jest to miejsce, w którym naj?atwiej spotka? Wyższe Ja i Boga, miejsce z którego pochodzi wszelkie życie.

Na warsztatach b?dziesz uczy? si?, jak dosta? si? do tego specjalnego miejsca, pozna? je i jak ?wiadomie zacz?? tworzy? rzeczywisto?? wprost z w?asnego Serca. Kiedy już tam b?dziesz wiele niemożliwych dot?d rzeczy stanie si? możliwe. Poznasz rzeczywisto?? Jedno?ci, w której ty, inni ludzie i ca?e życie na ziemi i w kosmosie jeste?cie Jedno?ci?. W tym specjalnym miejscu wszyscy jeste?my Mi?o?ci? absolutn?.

Aby zacz?? ży? w Jedno?ci i Mi?o?ci i umie? kreowa? j? w rzeczywisto?ci musisz dowiedzie? si? czym różni si? rzeczywisto?? tworzona z Serca, od tej tworzonej z umys?u. Dlaczego ?wiat, w którym żyli?my do tej pory wygl?da tak, jak wygl?da i jak to zmieni?. Ponadto, poznasz sekretne techniki, którymi pos?ugiwa? si? Jezus, kiedy czyni? cuda. Aktywujesz wokó? swojej g?owy aureol?, taka sam?, jak ta, któr? maj? ?wi?ci oraz dowiesz si?, jak aktywowa? szyszynk? i otworzy? 3-cie oko.

Ca?o?ci nauk, które b?d? prezentowane na kursie dope?nia aktywacja cia?a ?wietlistego, czyli Merkaby. Merkaba jest zwana ??tronem Boga? lub ??rydwanem dla ducha? i jest to szczególne pole elektro-magnetyczne, oparte na ?wi?tej geometrii, które stanowi nasz duchowy, mi?dzywymiarowy pojazd, ochron? energetyczn?, nasz? prywatn? ?wi?t? przestrze? oraz zawiera ca?? pami?? o tym, kim jeste?my. Jego najważniejsz? cech? jest to, że możemy je programowa?, co daje niezwyk?e możliwo?ci np. zachowania zdrowia, ochrony przed negatywnymi energiami itd. Na warsztatach poznajemy również techniki oczyszczania czakr, samouzdrawiania i uzdrawiania innych. Wreszcie, jednoczymy si? duchowo z Matk? Ziemi? i Ojcem Niebo i ustanawiamy ?wi?t? Trójc? tu na ziemi ze swoimi kosmicznymi rodzicami.

Podczas 5-cio dniowych, intensywnych warsztatów:
? Szko?a Przypominania Drunvalo Melchizedeka
? Proces ponownych Narodzin do życia w ?wietle
? Zrozumienie na czym polega Proces Kreacji
? Kreacja z Umys?u i Kreacja z Serca
? Różnice pomi?dzy życiem w Mi?o?ci i życiem w L?ku
? Blue School Claudette Melchizedek (szko?a obrazowania)
? Medytacja Zjednoczonego Oddechu
? Medytacja w ?wi?tej Przestrzeni Serca
? Taniec B?ogos?awie?stw
? Aktywacja promieni ?wietlnych tworz?cych Halo
? Otwarcie Trzeciego Oka
? Aktywacja cia?a ?wietlistego Mer-Ka-Ba
? Programowanie Mer-Ka-Ba oraz tworzenie zewn?trznej Mer-Ka-Ba
? Medytacja Procesu Kreacji z Male?kiej Przestrzeni Serca (Tiny Space of the Heart)

?wietli?cie zapraszam!


Je?li mieszkasz poza granicami Polski i chcesz podj?? si? organizacji warsztatów Przebudzenie O?wieconego Serca w twoim kraju, bardzo prosz? o kontakt.

http://youtu.be/kUK6s-u_ti4

Personal Website
www.iwonasicinska.pl

No events to show

Magdalena Kielducka at Dec 15, 2019

It was a profound experience and I would recommend it to everyone!

Agata Maletz at Dec 15, 2019

Niezwykle szkolenie, piękny proces który przeszliśmy z nasza grupa uczestników. Gdyby więcej ludzi odbyło to szkolenie nasz świat wyglądał by inaczej... byłby pełen miłości i zrozumienia.

Agata Maletz at Dec 15, 2019

Niezwykle szkolenie, piękny proces który przeszliśmy z nasza grupa uczestników. Gdyby więcej ludzi odbyło to szkolenie nasz świat wyglądał by inaczej... byłby pełen miłości i zrozumienia.

LIDIA GLADYSZ at Aug 07, 2018

Very happy with the knowledge. Very easy to understand, a well-maintained, Professionally organized.Pleased with the provided instructions, a valuable time for mediations. Powerful experience passed on to me. Very helpful to my questions. Perfectly run class in a perfect atmosphere. Appreciated and very respectfull approach. Truly recommend it and thank you for finding my true-self.

Wieslaw Ozga at Sep 07, 2016

Być może w tym momencie mojego życia nie była to dla mnie najlepsza ścieżka do samorealizacji. Zdobyłem jednak bezcenną wiedzę. Będę ćwiczył by wprowadzić ją w życie. Wiem, że dzięki nim mogę osiągnąć dużo więcej niż udało mi się to, do tej pory.

Lukasz Jaworski at Aug 14, 2015

The most important event i've ever attended :)

Marzanna Grzechnik at Nov 05, 2014

great experience

Zyta Owczarczyk at Sep 09, 2014