Drunvalo Melchizedek presents The School of Remembering®

Plamen Topuzov

Certified Teacher approved by Drunvalo Melchizedek


Plamen Topuzov

Contact:

+359885552568

http://amilius.bg/ http://amilius.bg/

18 ratings:

My name is Plamen Topuzov. I was born on 10 April 1980. in Bulgaria. Part of my childhood I spent in Siberia, where my spirit awakens to freedom and my mind began to pursue continuous growth. As a indigo child, which then grew in the communist era in Bulgaria, I felt oppressed by the system. But fate brought me the chance to continue my training ground in the West, where people at the time were - liberal. London was my new challenge, which lasted 12 years. There I had the opportunity to get to know the material world in depth, which in - later helped me to transcend matter and turn inward to myself, where I met my spiritual teachers. Thanks to this move, set in my destiny, I managed to improve my language, I met many interesting people, to travel to many countries and get to know different cultures. Later I found out that I followed the road that was intended to meet me with Drunvalo Melchizedek. Meeting that changed my whole adult life repeatedly.
Before my physical meeting with Drunvalo I was able to lern ancient Mayan knowledge directly from some of their elders. In December 2012. I was with a group of pilgrims for the ceremony on the occasion of welcoming the new cycle. I spent several days with Don Pedro Pablo, one of the most - respected elders of the Maya. Attended interesting lectures and more - exciting rituals. After this ceremony, we celebrated another led by other elders of the Maya - Hunbatz Men. He held a welcoming ceremony of the Age of Aquarius with one of the Thirteen Authentic Crystal Skull. In early 2013 I spent 10 days in another part of Mexico with Drunvalo Melchizedek, where I finished training in "School of Remembering" and received a certificate, which gave me the right to conduct the workshop "Awakening of Illuminated Heart". Of course I never forget that there is always a step up to Enlightenment. Therefore continued to develop in the field of Reiki. Also embarked on a thorough study of ancient knowledge, which gives "School of Images" I took part in a seminar held by the founder of the school, Catherine Shainberg. As a result of all my active efforts over the last few years in meditation received knowledge of an ancient form of treatment of the great Atlantis. Treatment that balances the chakras and improved them light as a result of eliminating the energy veil around the physical body, which prevents him from seeing the true reality. Treatment also makes adjustments to the mental and emotional body by releasing a number of such injuries.
Then I remembered that the most important thing is to follow my heart si.Tova helped me to rediscover its path. I decided to leave a small but successful construction business in London, I had devoted a great deal of time spent in England. Spontaneous and from the heart I felt it was time to return to Bulgaria and to share with all of you, children of Light, the ancient knowledge of "Awakening of enlightened Heart" - activation of Mer Ka Ba by heart, so that with joint efforts to raise the vibration of Mother Bulgaria. Thereby to achieve unity as a people and to work together in order to be fulfilled prophecies to come the Golden Age of the Earth.

Името ми е Пламен Топузов. Роден съм на 10 април 1980г. в България. Част от детството си прекарах в Сибир, където духът ми се пробуди за свободата и съзнанието ми започна да се стреми към непрекъснат растеж. Като дете индиго, което след това растеше по времето на социализма в България, се чувствах притиснат от системата. Но съдбата ми поднесе шансът да продължа своето земно обучение на Запад, където хората за времето си бяха по - свободомислещи. Лондон беше моето ново предизвикателство, което продължи 12 години. Там имах възможност да опозная материалния свят в дълбочина, което в по - късен етап ми помогна да надскоча материята и да се обърна навътре към себе си, където се срещнах с моите духовни Учители. Благодарение на този ход, заложен в моята съдба, успях да усъвършенствам чужд език, да се срещна с много интересни хора, да обиколя много държави и да опозная различни култури. В последствие разбрах, че аз съм следвал път, който е имал за цел да ме срещне с Друнвало Мелхизедек. Среща, която промени целия ми съзнателен живот многократно.
Преди физическата ми среща с Друнвало имах възможност да почерпя от древното знание на маите директно от някои от техните старейшини. През декември 2012г. бях с група пилигрими за церемония по случай посрещането на новия цикъл. Прекарах няколко дни с дон Педро Пабло, главният и най - уважаван старейшин на маите. Присъствах на интересни лекции и още по - вълнуващи ритуали. След тази церемония, чествахме още една предвождана от друг старейшин на маите - Хумбатц Мен. Той проведе церемония по посрещането на ерата на Водолея с един от Дванайсетте Автентични Кристални Черепа. През следващата година прекарах 10 дни е друга част на Мексико с Друнвало Мелхизедек, където завърших обучението в "žÐ¨ÐºÐ¾Ð»Ð°Ñ‚а по Припомняне" и получих сертификат, който ми даде право да провеждам семинара "žÐŸÑ€Ð¾Ð±ÑƒÐ¶Ð´Ð°Ð½Ðµ на Озареното Сърце". Разбира се аз никога не съм забравял, че винаги има една стъпка нагоре към Просветлението. Затова продължих да се развивам в сферата на Рейки. Също така се впуснах в задълбоченото изучаване на древното знание, което дава "žÐ£Ñ‡Ð¸Ð»Ð¸Ñ‰ÐµÑ‚о на Образите" като взех участие в семинар, проведен от основателката на училището Катрин Шейнберг. Ð’ следствие на всички мои активни усилия през последните няколко години в медитация получих знание за древна форма на лечение от великата Атлантида. Лечение, което балансира и усъвършенства чакрите чрез Светлина, в следствие на което се премахва енергийно було около физическото тяло на човека, което му пречи да види истинската действителност. Също така лечението прави корекции в менталното и емоционалното тяло като освобождава от определен брой такива травми.
Тогава си спомних , че най-важното е да следвам сърцето си.Това ми помогна да преоткрия пътя си. Взех решението да оставя малък, но успешен строителен бизнес в Лондон, на който бях посветил много голяма част от времето си прекарано в Англия. Спонтанно и от сърце почувствах, че е време да се завърна в България и да споделя с всички вас, деца на Светлината, древното знание на "žÐŸÑ€Ð¾Ð±ÑƒÐ¶Ð´Ð°Ð½Ðµ на Озареното Сърце" - активиране на Мер Ка Ба чрез сърцето, за да може с обединени усилия да издигнем вибрацията на Майка България. Като по този начин да постигнем единство като народ и да работим заедно, за да може да се сбъднат пророчествата,за да дойде Златният век на Земята.

Personal Website
http://amilius.bg/

Professional Website
http://amilius.bg/

No events to show

Elena Ilieva at Sep 10, 2015

I would like to express my gratitude to Plamen and to recommend highly the experience.

Krasimira Edreva at Feb 02, 2015

Thanks for everything! This is journey to the my heart was magic which begining the next part of my life.

Ivo Sivkov at Feb 01, 2015

remember my true nature was an amazing adventure:)))))

Ivaylo Velkov at Jan 31, 2015

Thank you from the bottom of my heard!