Drunvalo Melchizedek presents The School of Remembering®

Georgi Georgiev

Certified Teacher approved by Drunvalo Melchizedek


Georgi Georgiev

Contact:
www.shamballa-bg.net www.shamballa-bg.net

62 ratings:

??едс?оя?и да?и за семина?а "??об?ждане на ?за?ено?о С???е" с ?ео?ги:

24 - 27 май 2019 г. в Со?ия

?си?ки С?би?ия и Семина?и с ?ео?ги ?ео?гиев в Цен??? Сен ?е?мен

?ео?ги ?ео?гиев е се??и?и?и?ан за ??и?ел в Школа?а по ??ипомняне о? ???нвало ?ел?изедек п?ез ап?ил 2013 година.

???овни?е ???сения на ?ео?ги запо?ва? п?еди повее о? 20 години. ?ежд? 1997 и 2004 година ин?ензивно, о?дадено и всекидневно се посве?ава на ?е? ?а ?а меди?а?ия?а и Сак?ална?а геоме??ия, воден о? свое?о ?ис?е Аз. С ???нвало се запознава задо?но ??ез книги?е м? "??евна?а ?айна на Цве?е?о на ?иво?а" п?ез 2002 година и го п?ипознава ка?о из?о?ник на безк?айно вд??новение, л?бов и све?лина.

???я? на ?ео?ги е ?ясно св??зан с п?ак?ики?е на Све?линни?е меди?а?ии, ин?ег?а?ия?а на много-изме?но?о с?знание и опознаване?о на собс?вена?а д??овна с??нос?. ??ез 2005 година запо?ва поп?ля?изи?ане?о в ??лга?ия на Шамбала ??л?иизме?но ?е?ение, д??г п?? к?м ?динно?о С?знание, основан на л?бов?а без ?словия. ? Шамбала ?ой вижда с?в?еменно?о послание на ???овна?а ?е?а??ия и ??знесени?е У?и?ели. ?? с??а?а година ?ео?ги запо?ва да води г??пови п?ак?ики и меди?а?ии. ?сяка седми?а година след година ?ези сби?ки се п?ев???а? в?в в?зможнос? за ?иляди б?лга?и да навляза? в собс?вена?а си све?лина и да п?емина? п?ез свои?е п?о?еси на ле?ение и в?зс?ановяване.

? с??о?о в?еме ??ез своя?а дейнос? ?азп?ос??анява и ?а?а?ма ??ение?о на ??аян ??а??н, ?ий?о книги издава. Това е п?? за св??зване с божес?вена?а иск?а ??ез ене?гия?а на ?з?о?ника - ?а?а?ма, на?ин за ак?ива?ия на ?яло?о о? све?лина и п?ипомняне на п??я до дома.

?? 2009 година ?ео?ги п?еподава к??сове в Шамбала ??л?иизме?но ?е?ение и ?а?а?ма, ка?о в с??о?о в?еме о?ганизи?а над 20 семина?а за ?азли?ни ??и?ели о? о?ганиза?ия?а "Цве?е?о на ?иво?а", ??ез кои?о поп?ля?изи?а ??ение?о на ???нвало в на?а?а с??ана. Ч?ез негова?а о?ганиза?ионна дейнос? п?ез 2012 година е пос?авено и на?ало?о на к??са "??об?ждане на ?за?ено?о С???е" в ??лга?ия.

?ео?ги п?еминава свое?о об??ение п?и ???нвало п?ез 2013 година и е се??и?и?и?ан за п?еподава?ел о? "Школа?а по ??ипомняне". Семина??? "??об?ждане на ?за?ено?о С???е" обединява в себе си ?елия опи? на ???нвало и послания?а, кои?о ?ой пол??ава о? свои?е вода?и и ангели, са к?ай?г?лен кам?к в ?яла?а ??ади?ия на д??овни?е ??ения на ?емя?а.

??лбоко ?беждение и вя?ване на ?ео?ги е, ?е п??я? к?м ??знесение?о е п??я? к?м собс?вено?о ?айс?о?с?во и п?еживяване на божес?вено?о в С???е?о. ?менно за?ова п?едлага п?ак?ики и меди?а?ии, кои?о п?едизвиква? ??анс?о?ма?ия и ле?ение и п?ипомняне на в??зка?а с ?айка?а ?а?а ?ог, за да може да с?дейс?ва на вси?ки, кои?о са о?дадени на д??овно?о ???сене. Разлика?а межд? наглед подобни?е една на д??га ене?гийни и меди?а?ивни п?ак?ики спо?ед ?ео?ги е с??а?а ка?о межд? ?ма и С???е?о. ? само в ??ос??анс?во?о на С???е?о божес?вено?о може не само да б?де о?к?и?о, а и п?еживяно ди?ек?но.

? своя?а дейнос? в Цен??? Сен ?е?мен ?ео?ги дейс?ва ка?о ка?ализа?о? на ??анс?о?ма?ия и из?ас?ване, вд??новявайки ог?омен б?ой б?лга?и да ???ся?, п?еживява? и нами?а? своя?а ис?инска с??нос? и подк?епя вси?ки, кои?о са го?ови да изляза? о? омаг?осания к??г на ?ма си и да вс??пя? в собс?вена?а си сила - в С???е?о.

??еди да запо?не да п?еподава "??об?ждане на ?за?ено?о С???е" ?ео?ги п?еминава п?ез зад?лбо?ено об??ение и п?ак?ика на ма?е?иали?е, ин?о?ма?ия?а и меди?а?ии?е не само п?и ???нвало ?ел?изедек, а п?и о?е ?ес?има ??и?ели о? "Школа?а по ??ипомняне". ??даденос??а м?, п?е?износ??а, ли?ния? опи? и познание?о за ?е? ?а ?а, Све?ено?о ??ос??анс?во на С???е?о и Сак?ална?а ?еоме??ия м? позволява? да наме?и п?? к?м вси?ки, кои?о посе?ава? водения о? него семина? "??об?ждане на ?за?ено?о С???е".

?ове?е ин?о?ма?ия за дейнос??а м? може?е да о?к?ие?е в сай?а
www.shamballa-bg.net

?ео?ги ?ео?гиев п?овежда семина?и в Со?ия, ?ловдив и ?лагоевг?ад. ?а вси?ки ос?анали г?адове в ??лга?ия, ако желае?е да о?ганизи?а?е семина? с него и да го покани?е в своя г?ад, пи?е?е на [email protected]

Personal Website
www.shamballa-bg.net

No events to show

Alexia Aleezar at Nov 22, 2017

George is amazing! He is one of those rare individuals who is able to explain the most complex concepts in such a simple and understandable way using great examples and an elegant sense of humor. I was amazed how beautiful and serene was the space he created for our group. There was something deeply healing the soul in this place that you don’t want to leave. George took us on the most magical journey I’ve ever been on. All my beliefs what a human can be and can do have been challenged. In a very gentle way he helped me to step into my Power. Now my heart is full of peace, confidence and strength and the deepest knowing that I’m free, I’m free to do whatever I chose. I’m grateful beyond words! I can’t recommend him highly enough. He is such a gift to this world.

Nino Pelov at Jun 08, 2017

Thank you very much for the priceless knowledge that you shared with us. The way you teach us was so interesting and exciting. All my questions about life, existence, Universe were answered and now I can say with confidence I am closer to the Thruth than ever before. Thank you again!

Georgi Boykov at Nov 08, 2016

It was amazing. Mr. Georgiev is unbelievable good teacher. Everything was perfect.

Mariya Shikova at Jul 31, 2016

I am totally satisfied of the experience that I had during the ATIH seminar. The ATIH teacher Georgi Gorgiev is brilliant lecturer, a charming person with great knowledge and wisdom, who made the event unforgetable advenrute. Thank you

Nevena Kulisheva at Apr 06, 2016

The workshop \"Awakening of enlightened heart\" is one of the most transforming events for me so far. Experiences during the workshop were very profound. They sparked changes in my emotional body, in the mental body, and some of them were related to changes in real time and on a physical level, passed quite stormy. The certified teacher of this seminar - Mr Georgi Georgiev has the exeptional merit for that. The theoretical part and the practical part of the workshop were presented with perfect clarity, lightness, profundity and orderliness. Every question was replied wisely and competently. The huge experience of the teacher was visible in every topic, answer, meditation or exercise, as well as his outstanding theoretical training. I recommend this seminar to everyone who wants to open to love and unity with entity in the deepest possible way as well as to learn how to creat from the heart. All the words I wrote here reflect only a tiny part ot what I experienced and what I feel with my heart and every cell of my body.

Tatiana Trendafilova at Aug 19, 2015

I know this teacher since 2010 through the Shamballa MD Healers workshops. I have visited through the years many of his other ascension modalities events and every week meditations, upgrades and clearance. So it was not surprise for me that he is a very experienced teacher and the workshop was really running perfectly

Lubka Pencheva at Jun 21, 2015

Имах огромното удоволствие да изкарам курса \" Пробуждане на Озареното Сърце\" при моя любим преподавател Георги Георгиев. В създадената от него атмосфера на радост и доверие и въодушевление, групата премина припомнянето на древното познание за навлизане в Свещенното и Мъничкото пространство на сърцето, лечебните практики, сътворяването от сърцето и разликата с това от мозъка, както и активирането на Меркаба. Изказвам му огромната си благодарност за наученото и преживяното през четирите вълшебни дни с него!!!

Sonya Boneva at Apr 07, 2015

These four days were exceptional gift for me. I had a deep and exciting experiences. This valuable knowledge received in a very clear, simple and accessible way. Any question about the technique, the answer came almost immediately, thanks to the rich experience of the teacher. I am convinced that his commitment and deep devotion to teaching in purity and simplicity, we walk in light bridge to the secret little place in our hearts where we were all blessed to experience bliss and peace. And where were all one. Namaste!

Mario Batalov at Mar 29, 2015

Thank you

Irina Peytcheva at Mar 26, 2015

Georgi is one of the most valuable teachers I have ever met in life, because of his positive attitude, huge knowledge and non-judgemental way. I felt welcome and secure, and loved and all my questions and doubts were deeply answered. Thank you, indeed !

LOAD MORE COMMENTS